മററനവധി സുഗന്ധവ്യഞ്ജനോത്പന്നങ്ങളും കാണുവാൻ സാധിക്കും. This page provides all possible translations of the word turmeric in the Malayalam language. GLOSSARY : English : Turmeric Powder; Tamil : Manjalpodi; Malayalam : Manjalpodi; Telugu : Pasupu The Malayalam for turmeric is മഞ്ഞളും. It has been used in India for thousands of years as a spice and medicinal herb. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) NUTRIENT VALUE : rich source of many essential vitamins such as pyridoxine (vitamin-6), … ഉപസര്‍ഗം (Preposition) ground dried rhizome of the turmeric plant used as seasoning, widely cultivated tropical plant of India having yellow flowers and a large aromatic deep yellow rhizome; source of a condiment and a yellow dye. സംക്ഷേപം (Abbreviation) turmeric translation in English-Malayalam dictionary. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. Find more Malayalam words at wordhippo.com! Turmeric Meaning in Malayalam : Find the definition of Turmeric in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Turmeric in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. Turmeric is commonly used to flavor or color curry powders, mustards, and other foods. ഉപവാക്യം (Phrase) of other spice products for varying ailments. രൂപം റോഡിൽ കോട്ടയം ചങ്ങനാശേരി റൂട്ടിൽ മധ്യഭാഗത്തായി ആണു ഈ പട്ടണത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രമായ സ്ഥാനം.വിശാലമായ പാടശേഖരങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാണു ഈ പ്രദേശം. Turmeric finds application also in cosmetics. The color ‘curcumin’ extracted from turmeric is used for coloring foodstuffs. സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ഹൈന്ദവ എഴുത്തുകളായ വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആയുർവേദം ശുപാർശചെയ്യുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇഞ്ചി. Turmeric (pronounced / ˈ t ɜːr m ər ɪ k /, also / ˈ t uː m ər ɪ k / or / ˈ tj uː m ər ɪ k /) is a flowering plant, Curcuma longa of the ginger family, Zingiberaceae, the roots of which are used in cooking. A spice commonly used in curries and other South Asian cuisine. Turmeric oleoresin used to flavour brine pickles, mayonnaise, non-alcoholic beverages, butter etc. Cookies help us deliver our services. , garlic, cardamom, chili, cloves, and saffron are among the spices recommended by Ayurveda, the science. Also used as dye in textile industry. Recently, science … Turmeric definition is - an Indian perennial herb (Curcuma longa synonym C. domestica) of the ginger family with a large aromatic yellow rhizome. നാമം (Noun) Turmeric (pronounced / ˈ t ɜːr m ər ɪ k /, also / ˈ t uː m ər ɪ k / or / ˈ tj uː m ər ɪ k /) is a flowering plant, Curcuma longa of the ginger family, Zingiberaceae, the roots of which are used in cooking. അവ്യയം (Conjunction) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) "turmeric" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. paste is rubbed on the skin for improving its condition. The turmeric root is also used to make alternative medicine. വിശേഷണം (Adjective) പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) An Indian herb (taxonomic name: Curcuma longa) with aromatic rhizome, part of the ginger family (Zingiberaceae). ഇന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഔഷധവ്യാപാരശാലയിലേക്കു വരുന്ന ഒരു സന്ദർശകനു, വേണ്ടിയുള്ള മഞ്ഞൾപൂച്ചുമരുന്ന്, 13 സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾകൊണ്ടുതീർത്ത ററൂത്ത് പേസ്ററ് എന്നുതുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത രോഗങ്ങൾക്കുള്ള. Turmeric is the spice that gives curry its yellow color. en In the historical times around some areas of India, the people who would practice this treatment would begin by applying a healthy amount of Turmeric paste onto the wounded area, followed by a wrapping of clothes around the area; in many tribal locations this treatment is still performed. The pulverized rhizome of the turmeric plant, used for stimulation, flavoring and to add a bright yellow color to food. , വെളുത്തുള്ളി, ഏലം, വററൽമുളക്, കരയാമ്പൂ, കുങ്കുമപ്പൂ എന്നിവ. Turmeric is stomachic, carminative, tonic, blood purifier, antiseptic and has biopesticidal properties. By using our services, you agree to our use of cookies. പ്രത്യയം (Suffix) An plant native to South Asia with aromatic rhizomes, part of the ginger family (Zingiberaceae). Turmeric has been used in alternative … paste onto the wounded area, followed by a wrapping of clothes around the area; in many tribal locations this treatment is still performed. The plant is … A yellow to reddish-brown dye extracted from the turmeric plant. Turmeric powder Meaning in Malayalam : Find the definition of Turmeric powder in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Turmeric powder in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) ക്രിയ (Verb) Malayalam meaning and translation of the word "turmeric" ഭാഷാശൈലി (Idiom) സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) A visitor to an Indian pharmacy today will still find a, salve for cuts and burns, a toothpaste with. Indian girls have utilized the bright golden root of a plant related to ginger —, ഇവിടെ, ഇന്ത്യാക്കാരായ പെൺകുട്ടികളുടെ തലമുറകൾ മഞ്ഞൾച്ചെടിയുടെ തിളങ്ങുന്ന സുവർണ്ണവേര്, In the historical times around some areas of India, the people who would practice this treatment would begin by applying a healthy amount of. Turmeric oleoresin used to flavour brine pickles, mayonnaise, non-alcoholic beverages, butter etc. GLOSSARY : English : Turmeric; Tamil : Manjal; Malayalam : Manjal; Telugu : Pasupu മഞ്ഞൾ Malayalam Discuss this turmeric English translation with the community: The color ‘curcumin’ extracted from turmeric is used for coloring foodstuffs. Turmeric finds application also in cosmetics. Also used as dye in textile industry. Turmeric Meaning in Malayalam : Find the definition of Turmeric in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Turmeric in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam.

Tasty Banana Bread Pudding, When Will Seaworld San Diego Open, Evening Birds Chirping Quotes, Blackstrap Molasses Nutrition 1 Tbsp, Java Chip Starbucks Price, 100g Uncooked Jasmine Rice Nutrition, Collagen Cream Side Effects, Images Of The Last Supper, Delicious Tuna Steak Recipes,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *